การตลาด คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

การตลาด

  

การตลาด ( Marketing ) หมายถึง 

– กิจกรรม ที่ทำให้ สินค้า หรือบริการ ไปถึงมือ ผู้บริโภค คนสุดท้าย หรือผู้ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
– การตอบสนอง และความต้องการ หรือความพอใจ ของผู้บริโภค คนสุดท้าย หรือผู้ใช้ ฉะนั้น นักการตลาด ต้องค้นหา ความจำเป็น ความต้องการ ของผู้บริโภค คนสุดท้าย หรือผู้ใช้ ให้ถูกต้อง
– การเคลื่อนย้าย สินค้า หรือบริการ จากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภค คนสุดท้าย หรือผู้ใช้ โดยจะทำให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ซื้อ – ขาย ขึ้น ระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขาย
– บรรลุวัตถุประสงค์ ของกิจการ คือ การทำกำไร

หน้าที่ทางการตลาด หมายถึง ( marketing function )

การกระทำต่าง ๆ ทางธุรกิจ ที่จะทำให้ สินค้า หรือบริการนั้น ได้เคลื่อนย้าย ไปตอบสนอง ตรงกับ ความต้องการ ของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ ในทางธุรกิจ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ ในสินค้า หรือบริการ

ตั้งแต่ การเคลื่อนย้าย สินค้า หรือบริการ ตลอดจน การอำนวย ความสะดวก และสนับสนุน กิจกรรม ในการสั่งสินค้า จากผู้ผลิต ไปสู่ ผู้บริโภค

รวมถึง การที่ ธุรกิจ จะได้รับ ข่าวสาร ฟีดแบค จากผู้บริโภค เพื่อนำไป ใช้ใน การปรับปรุง การดำเนินงาน และการตลาด ให้ตรงกับ ความต้องการ ของผู้บริโภค

เมื่อไหร่ก็ตาม ที่การตลาด เป็นระบบ ที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้ ประชาชนสังคม และชุมชนมีคุณภาพ ไปด้วย

รับปรึกษาการตลาด

กิจกรรมทางการตลาด หมายถึง ( marketing activities )

การกระทำต่าง ๆ ในทางปฏิบัติ เพื่อจะทำให้ หน้าที่ ทางการตลาด บรรลุ สมบูรณ์ มากที่สุด ก็คือ หน้าที่ ในการซื้อ และการขาย จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมี กิจกรรม ทางการตลาด เช่น การโฆษณา การวิจัยตลาด เพื่อเป้นการค้นหา ความต้องการ เป็นต้น

กิจกรรม ทางการตลาด เป็นกลุ่ม ของการกระทำต่าง ๆ ในหลายด้าน ที่จะทำให้ การทำหน้าที่ ทางการตลาด สามารถบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ ในทางธุรกิจ สามารถ โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และสามารถ เคลื่อนย้าย ไปตอบสนอง ความต้องการ ของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางธุรกิจ ที่อาศัย อยู่กระจัดกระจาย ได้อย่างทั่วถึง 

 

การตลาด

หน้าที่ทางการตลาด

หน้าที่ทางการตลาด สามารถแบ่งได้ 3 หน้าที่ใหญ่ ๆดังนี้

1.หน้าที่เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง ความเป็นเจ้าของ เป็นหน้าที่ ทางการตลาด ที่ทำให้ สินค้า หรือบริการ เกิดการเปลี่ยนแปลง ในกรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ

ซึ่งเป็นผลให้ สินค้า หรือบริการ เกิดการเปลี่ยนแปลง จากบุคคลหนึ่ง ไปยัง อีกบุคคลหนึ่ง เพื่อตอบสนอง ความต้องการ เกิดความพอใจ แก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ซื้อ และฝ่ายผู้ขาย

  • หน้าที่ในการซื้อ ( buying ) คือ การนำเงิน ไปแลก กับสินค้า หรือบริการ ที่ต้องการ ซึ่งผู้ที่ ทำหน้าที่ ในการซื้อ ให้บรรลุ จุดมุ่งหมาย ตามหน้าที่ กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หน้าที่ในการขาย ( selling ) คือ กิจกรรม ในการเสนอ สิ่งที่ ผู้บริโภค ต้องการ จัดเป็น ภารกิจ ที่สำคัญ ต้องการ ทำให้สินค้า หรือบริการ เกิดการหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นเงิน หรือรายได้ ให้แก่กิจการ โดยการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ให้แก่บุคคลอื่น

2.หน้าที่เกี่ยวกับการกระจายผลิตภัณฑ์ จัดเป็น หน้าที่ทางการตลาด โดยตรง อีกหน้าที่หนึ่ง เพราะเป็นหน้าที่ ก่อให้เกิด การเคลื่อนย้าย สินค้า หรือบริการ จากผู้ผลิต ไปสู่ผู้บริโภค

  • หน้าที่ในการขนส่ง ( transportation ) สื่อหน้าที่ เกี่ยวกับ การนำสินค้า หรือบริการ จากแหล่งผลิต ไปยังแหล่งต่าง ๆ ที่ผู้บริโภค อาศัยอยู่
  • หน้าที่ในการเก็บรักษา ( storage )  การเก็บรักษา เป็นหน้าที่ ที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง เพราะการเก็บรักษา จะเป็น การสร้าง อรรถประโยชน์ ในด้านเวลา เป็นการเตรียมความพร้อม ในด้านผลิตภัณฑ์ ให้เกิดขึ้น ตลอดเวลา

3.หน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการตลาด ประกอบด้วย หน้าที่ย่อย ๆ 5 อย่าง ดังนี้

  • หน้าที่ในการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( product planning and development ) ในหน้าที่ ทางการตลาด ที่เกี่ยวข้อง กับการ จัดหาข้อมูล ทางการตลาด เพื่อนำมา ปรับปรุง หรือพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้ตรง ตามความต้องการ ของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ เพื่อสร้าง ความพึงพอใจ ต่อเวลา

  • หน้าที่ในการรับภาระความเสี่ยงภัย  ( risk taking ) ในการดำเนินงาน ทางการตลาด ในปัจจุบัน ได้มี การขยายตัว อย่างกว้างขวาง การผลิตมีขนาดใหญ่ ( Mass production ) คู่แข่งขัน มีจำนวน เพิ่มมากขึ้น

ตลอดทั้ง การลงทุน ในการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ มีมูลค่า สูงขึ้น ทำให้ การดำเนินงาน ทางการตลาด ต้องเผชิญกับ ภาวะความเสี่ยง มากขึ้น ตามไปด้วย

ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน ทางการตลาด มีหลายลักษณะ เช่น ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด, ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะของผลิตภัณฑ์, ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน, ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากสภาพธรรมชาติ

จัดเป็น ความเสี่ยงภัย ที่นักการตลาด ต้องเผชิญ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น นักการตลาด จึงจำเป็น ต้องหาวิธีการ ในการป้องกัน และแก้ไข เกี่ยวกับภัย ที่อาจเกิดขึ้น ได้หลายแนวทาง

  • หน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการเงิน ( financing ) การดำเนิน ธุรกิจ ทางการตลาด ในปัจจุบัน การเงิน ได้เข้ามา มีบทบาท สำคัญ ต่อการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงาน ของผู้ประกอบการ และในการจัดหาสินค้า ของผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ดังนี้ 

– ในด้านผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการ ทางธุรกิจ หรือผู้ที่ ดำเนินงาน ด้านการตลาด มีความจำเป็น ต้องใช้เงิน เพื่อการลงทุน เช่น ซื้อ หรือเช่า อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ต่อการประกอบการ 

-ในด้านผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริโภคจำนวนมาก ซื้อสินค้า หรือบริการ ด้วยระบบเครดิต หรือระบบผ่อนชำระ มากกว่า การซื้อด้วยเงินสด

ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อม ทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพการดำเนินชีวิต ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ไปจากเดิม

สถาบันการเงิน จึงได้เข้า มามีบทบาท ในการอำนวยความสะดวก ต่อการดำเนินชีวิต มากขึ้น และยังช่วย สร้างอำนาจ การซื้อ ให้กับผู้บริโภค ให้สามารถ จัดหา สินค้า หรือบริการ ได้ตามที่ต้องการ ตลอดเวลา

  • หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ( marketing information ) การตลาด ทำหน้าที่ ในการ ให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ แก่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ เพื่อนำไปใช้ ในการประกอบ การตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้า หรือบริการ ได้ตรง ตามความต้องการ บริการ ได้ตรงตามความต้องการ

ข้อมูล เกี่ยวกับ คุณสมบัติ ของสินค้า หรือบริการ ที่นำเสนอ สถานที่ ในการจัดจำหน่าย สินค้า หรือบริการ ผลประโยชน์ ที่จะได้รับ จากสินค้า หรือบริการ

วิธีการ ในการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี้ นักการตลาด สามารถทำได้ โดยการ จัดกิจกรรม ทางการตลาด ในหลัก และรูปแบบ ที่เรียกว่า การส่งเสริม ทางการตลาด

  • หน้าที่ในการจัดมาตรฐาน  ( standardization and grading ) เป็นหน้าที่ ทางการตลาด ที่เกี่ยวกับ การจัดการ สินค้า หรือบริการ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการ ของผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่ม

เนื่องจาก ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ในปัจจุบัน มีลักษณะ ความต้องการ ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพราะอำนาจ ในการซื้อ และจุดมุ่งหมาย ในการซื้อ สินค้า หรือบริการ แตกต่างกัน

นักการตลาด จึงจำเป็น ต้องบริหาร จัดการ สินค้า หรือบริการ ให้มีลักษณะ ตรงตามความต้องการ ของผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่ม จำเป็น ต้องมี การจัดมาตรฐาน และแบ่งเขต ของสินค้า และบริการ ให้สอดคล้อง กับความต้องการ ของผู้บริโภค หรือกลุ่มตลาดเป้าหมาย ในแต่ละระดับ

ก่อนที่ จะนำสินค้า ไปสู่ตลาดนั้น จะทำให้ การซื้อขาย สินค้า หรือบริการ สามารถ เป็นไปได้ อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละกลุ่ม มากขึ้น

รับปรึกษาการตลาด

การตลาด

ความสำคัญของการตลาด

ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อธุรกิจ

  1. การตลาดทำให้ธุรกิจ มีรายได้

  2. การตลาดช่วยลดต้นทุน ต่อหน่วย ในการผลิต

  3. การตลาดมีส่วนผลักดัน หรือกระตุ้น ให้ธุรกิจ ได้มีการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการ  ของการตลาด มากยิ่งขึ้น

  4. การตลาด ช่วยเพิ่มคุณค่า หรือสร้างอรรถประโยชน์ แก่สินค้า ของธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด

  5. การตลาดให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ทางการตลาด แก่ธุรกิจ

ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ

  1. การตลาดทำให้ การกระจายสินค้า และบริการ เกิดการขยายตัว อย่างกว้างขวาง ยิ่งขึ้น ทั้งใน ด้านอาณาเขต การขาย ปริมาณสินค้า ที่มีเพียงพอ ต่อความต้องการ และหลากหลายประเภท หลายรูปแบบ

  2. การตลาดทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม การใช้สินค้า และบริการ ของสังคม

  3. การตลาดก่อให้เกิด การขยายตัว ในการเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้มากขึ้น

  4. การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐาน การครองชีพ ของประชากร ในสังคม ให้ดีขึ้น

  5. การตลาดให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ แก่ผู้บริโภค ในสังคม

  6. การตลาดมีบทบาท ต่อความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ

  7. การตลาดเป็นที่มาของเงินตราต่างประเทศ